* Hicretten yirmi sekiz sene önce dünyaya gelmiştir.

Talha ve Zübeyr, Cennette benim komşularımdır. (Hadis-i şerif)

DOĞUMU

* Hicretten yirmi sekiz sene önce dünyaya gelmiştir.

BABASI:

* Babasının adı, Ubeydullah b. Osman’dır.

ANNESİ:

* Annesininki Sa'be binti’l-Hadramî'dir.

NESEBİ:

* Talha İbnu Ubeydullah’ın (radıyallâhü anh) nesebi altıncı nesilde Mürre b. Kaab’da Resûlullah'la (sallallahu aleyhi ve sellem) birleşir.

KÜNYE VE LAKABLARI:

* Künyesi Ebu Muhammed’dir. Rasulullah ona şu lakaplar vermişti: 'Talhatü'l-Hayr' (Hayırsever Talha), 'Talhatü'l-Feyyaz' (Taşan Talha) ve 'Talhatü'l-Cûd' (Cömert Talha).

ŞEMAİLİ VE AHLAKI:

* Kısaya yakın orta boylu, geniş omuzlu, esmer tenli, ince burunlu, gür saçlı, saçı ne kıvırcık ne de tam düz idi, çok yakışıklı bir zattı. Ayakları iri ve düztabandı. Sevimli bir görünüşe sahipti, güler yüzlüydü. Uhud’da Rasulullah’ı (sallallahu aleyhi ve sellem) korurken bir eli felç olmuştu.

* Kalbinde Allah korkusu hissi hâkimdi. Allah Rasulune sevgisi kalbini doldurmuştu. Malıyla, servetiyle, canıyla, bütün kuvvetiyle İslam davası uğruna hizmet etmiştir. Çok cömertti. Fakirlerin adeta sığınağıydı. Misafirperverliği ile meşhurdur. Ağırbaşı ve halimdi. Güler yüzlülüğü evinde de hissedilirdi. En küçük iyiliği bile küçük görmez, her seferinde teşekkür ederdi.

BAZI ÖZELLİKLERİ

* Aşere-i Mübeşşere’dendir.

* Hz. Peygamber sonrası şûra meclislerinin vazgeçilmez üyesidir.

* İslâm'a ilk giren sekiz kişiden birisidir.

* Hz. Talha, Hz. Ebu Bekir ile beraber işkence gördü. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Talha'ya birlikte aynı ipe bağlandıklarından dolayı, 'ayrılmaz dostlar' şeklinde tercüme edilebilecek olan 'Karîneyn' sıfatı verildi.

* Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) hicreti sırasında Şam’dan geliyordu, karşılaştılar. Mekke’ye gidip ihtiyaçlarını giderdikten sonra Hz. Ebubekir’in ailesini de yanına alarak Medine’ye hicret etmiştir.

 * Mekke devrinde Hz. Zübeyr (radıyallâhü anh) ile; Medine devrinde Said b. Zeyd, Übey bin Kaab veya Ka’b b. Malik (radıyallâhü anhum) ile kardeş ilan edildiği rivayet edilir.

* Fedakârlıklar yarışında çeşitli vesilelerle yapmış olduğu fedakârlıklardan dolayı, bizzat Allah Rasulü tarafından 'Talhatü'l-hayr' (Uhud’da), 'Talhatü'l-feyyaz' (Zatü’l-Uşeyre’de) ve 'Talhatü'l-cûd' (Huneyn’de) olarak isimlendirilmiştir.

* Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) Bedir'e hareket etmezden yaklaşık on gün önce Hz. Talha va Said b. Zeyd'i Kureyş kervanı hakkında bilgi toplama ile görevlendirmesi sebebiyle Bedir’e fiilen katılamamışlardır. Bununla beraber Nebiler Sultanı (sallallahu aleyhi ve sellem) bilgi toplamak ile görevlendirdiği bu iki şanlı sahabeyi hiçbir surette kınamamış, üstelik hem Bedir ganimetlerinden paylarını vermiş, Bedir Savaşından elde edilen sevaba ortak olduklarını müjdemiştir.

* Uhud Savaşı’nda Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) üzerinde iki zırh olduğu için çıkmak istediği kayaya Hz. Talha’yı (radıyallâhü anh) basamak yaparak çıkmıştı. O gün bir çok fedakarlık yapmış ve Efendimizden (sallallahu aleyhi ve sellem) “Talha, Cenneti hak etti” müjdesini almıştı.

* Uhud'da Resûlullah'a gelen saldırılara karşı eliyle kalkan yapmış ve eline bir ok isabet etmiştir. Orta parmağı kesilmiş, sol el yüzük parmağının dip mafsalından kopmuştur. Alnında dört köşeli bir yara açılmıştı. Bu savaşta yetmiş küsur isabet aldığı rivayet edilir.

* Beysanu Malih denilen suya Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) “Bu ne güzel ve tatlıdır” demesi üzerine satın almıştır.

* Hz. Ebubekir (radıyallâhü anh) hastalık anlarında diğer önemli işlerde olduğu gibi hilafet makamına kimin gelmesi üzerinde konuşmuşlardı. Hz. Ömer’de (radıyallâhü anh) görüş birliğine varmışlardı.

* Hz. Ömer devrinde Şura Meclisi’nin değişmeyen en mühim erkanındandı.

* Hz. Talha, Hz. Ömer'in vefatından sonra yeni halifeyi seçecek altı kişilik heyet içindedir ve o seçim öncesi görüşmeler esnasında Hz. Osman adına halifelikten çekilmiştir.

* Hz. Osman’ın (radıyallâhü anh) muhasara edilmesi anında oğlu Muhammed’i Hz. Osman’ı (radıyallâhü anh) muhafaza ile görevlendirmişti.

* Hz. Talha (radıyallâhü anh) Cemel Vakası’ndan önce Basraya Hz. Ali (radıyallâhü anh) ile savaşmaya değil, insanlar arasında barış yapmak için ve Hz. Osman’ın (radıyallâhü anh) katillerinden kısas almak ve fitnenin kökünü kesmek için çıkmıştı. Savaş ise ansızın iki grubun da kastı olmadan içerideki münafıkların tahrikiyle meydana gelmiştir.

* Su yollarına önem verir, arazinin sulanması için tedbirler alırdı.

* Maişeti, yiyip içmesi ve giyinmesi son derece sadeydi. Bazen zengin elbiseler giydiği görülse de israfa karşı zerre eğilimi yoktur.

* Evinde altınları olduğu gece, onları dağıtmadan uymazdı.

* Hz. Talha (radıyallâhü anh), herbiri Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) hanımlarının (Hz. Aişe, Hz. Zeynep, Hz Habibe, Hz. Ümmü Seleme’nin -radıyallâhü anhnhuma-) kız kardeşi olan dört hanımla evlenmiştir.

* Dış görünüşü itibarıyla Hz. Osman'ın kanının yerde kalmaması, hakikî anlamda ise iç huzurun yeniden tesisi, devlet otoritesinin sağlanması adına verilen bir mücadele olan Cemel'in ilerleyen safhalarında kendilerinin hata ettiğini kabul eden Hz. Âişe ve taraftarları savaştan çekilmişler, fakat fitneci unsurlar yüzünden kontrol edilemeyen yangın bir müddet daha devam etmiş, Hz. Talha serseri bir okla şehit edilmiştir. Mervan’ın şehit etmesi haberi gerçeğe aykırıdır.

HAKKINDA AYETLER

* “Mü’minler içinde öyle yiğitler var ki, Allah’a verdikleri söze daima bağlı kalmışlardır. Onlardan kimi sözünün gereğini yerine getirdi (ve şehit oldu), kimisi de sırasını beklemektedir. Asla verdikleri sözden dönmedi ve duruşlarını değiştirmediler.” (Ahzab 23) Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) Uhud dönüşü hutbede okuduğu ve Bu –Talha- onlardandır buyurduğu ayet’tir.

* “Buna karşılık, haklarında tarafımızdan va’din güzeli (Cennet, Cemâlullah ve Allah’ın rızası) takdir edilmiş olanlara gelince, onlar Cehennem’den uzak tutulacaklardır. Öyle ki, onun hışırtısını bile duymazlar; (Cennet’te) canlarının çektiği nimetler içinde sonsuzca yaşayıp gidecekelrdir onlar. O en büyük dehşet (olan Sûr’a ikinci üfleyiş) bile onları tasalandırmaz. Kendilerini melekler karşılar ve “İşte, size va’dedilen gün bugündür!” müjdesini verirler.” (Enbiya, 101-103) Hz. Ali (radıyallâhü anh) bu ayeti kerimeyi okuduktan sonar “Ben onlardanım, Ebû Bekir, Ömer, Osman, Talha, Zübeyr, Said, Abdurrahman da onlardandır.” buyurdu.

Not: Ayet-i kerimeler umuma şamildir. Dar manada anlaşılmamalıdır. Fakat bu ayetlerin şumulune giren şahıslar hakkındaki rivayetler gözardı edilemez.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

* Saîd İbnu Zeyd (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şöyle söylediğini işittim: "Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talhâ cennetliktir, Zübeyr cennetliktir, Sa'd İbnu Mâlik cennetliktir, Abdurrahman İbnu Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrâh cennetliktir."(Râvi der ki: Zeyd) onuncu da sükut etti. Dinleyenler: "Onuncu kim?" diye sordular. (Bu taleb üzerine): "Saîd İbnu Zeyd!" dedi." [Ebu Dâvud, Sünnet 9, (4648, 4649

* Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Yeryüzünde (iki ayak üzerinde) yürüyen bir şehid görmek isteyen Talha İbnu Ubeydullah (radıyallahu anh)'a baksın." [Tirmizî, Menâkıb.]

* Kays İbnu Ebî Hâzım (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ben Talha İbnu Ubeydullah (radıyallahu anh)'ın, Uhud'da Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı himâye ettiği elini kurumuş gördüm." [Tirmizî, Fezâilu'l-Ashab 14.] 

HAKKINDA SÖYLENENLER:

* “O –Uhud- tamamen Talha’nın günüydü. Rasulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) ilk gelen bendim. Rasulullah bana ve Ubeyde bi Cerrah’a şöyle dedi: “Kardeşinizi götürünüz.” Gördük ki vücudunda yetmiş kadar yara vardı. Parmağı da kesilmişti. Onu tedavi ettik. ” Hz. Ebubekir

* Hz. Ömer, onun Uhud gününün en büyük adamı olduğunu belirtmiştir.

* “İşte bu Ebu Muhammed Talha’dır ki ekseriyetle kendinden bir şey istenmeden verir.” Hz Ali

* Hz. Talha’nın (radıyallâhü anh) şehadet üzerine Hz. Ali (radıyallâhü anh) “Seni vadide gökyüzünün yıldızları altında yığılmış görmem bana çok zor geliyor ey Ebû Muhammed! Ayıplarımı ve eksikliklerimi Allah’a şikayet ediyorum”, “Keşke bugünden yirmi sene önce ölseydim” , “Biz onların gönüllerindeki kini söküp attık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar (Hicr,47)... Bu ayete mazhar olanlar Ben ve Talha olmazsak kim olabilir.” dediği rivayet edilir.

* “Talha’nın katili ateştedir.” Hz. Ali

* “Talha ile arkadaşlık ettim. Onun kadar istenmediği halde bolca mal veren kimse görmedim. Kabisa b. Cabir

* “Bir gün Talha yüzbin dirhem tasadduk etti. Sonra da elbisesini elden geçirmem için kendisini mescide hapsetti” Su’da binti Avf

* “Evet, ızdırap ve çile, bu yolun kaderidir. O hâlde irşâd ve tebliğ adamı, daha işin başında ızdırap ve çileye razı olmalıdır... Talha b. Ubeydullah (radıyallâhü anh), annesi tarafından elleri-ayakları zincire vurulup, sokaklarda süründürülürken, ... Hep bu yolun rengini aksettiriyorlardı.” M. Fethullah Gülen

KAYNAKLAR

1.Allah Kelâmı Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Ali Ünal, Define Yayınları, İstanbul-2007

2.Hadis Ansiklopedisi-Kütüb-i Sitte, İbrahim Canan, Akçağ Yayınevi, c.12

3.Aşere-i Mübeşşere, Ahmet Kurucan-Zühdü Mercan, Işık Yayınları, İzmir-2007

4.Asr-ı Saâdet, Ahmet Nedvi, Sahip Ensari, Seyyid Süleyman Nedvi, Şamil Yayınevi, c.1, İstanbul-1985

5.el-İsabe, İbnu Hacer el-Askalânî, Sağlam Yayınevi, İstanbul-2008

6.Tabakatü’l-Kübrâ, İmamı Şârânî, Bedir Yayınevi, İstanbul-2005

7.Ashâb-ı Kiram, Mahmud Sâmi Ramazanoğlu, Erkam Yayınları, İstanbul-2008

8.Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şule Yayınları, c.1, İst-1996

9.Yeryüzü Yıldızları, Halid Muhammed Halid, Beka Yayınları, İstanbul-2007

10.Gökteki Yıldızlar, Mahmut Şakir, Ravza Yayınları, İstanbul-2007

11.Tarihte Metod Ve Tarihi Tetkikler Işığında Sahabe Dönemi, Muhammed Salih Ekinci, Yasin Yayınevi

12.Sahabîler Ansiklopedisi, Yeni Asya Yayınları, c.1, İstanbul–1993

13.İrşad Ekseni, M. Fethullah Gülen

14.Zihin Harmanı, M. Fethullah Gülen

 

Okul Zil Programı

yilsoftzil

9786059223690
logo5

Esma-ül Hüsna

Ziyaretçi İstatistikleri

Bugün572
Dün635
Bu hafta4686
Bu ay5351
Hepsi1027443