Tefsir Kitapları

Hicri

MÜFESSİR

TEFSİRİN ADI

1.Yüzyıl

128

Süddi

El Kebir

150

Mukatil Bin Süleyman

Tefsiri Kebir

2.Yüzyıl

204

İmam Şafii (Muhammed Bin İdris)

Tefsir Şafii

207

Ferra

Meani el Kuran

211

Sanani

Tefsir el Kuran

215

Ahfeş

Meani el Kuran

3.Yüzyıl

303

Nesai

Tefsir en Nesai

310

İbn Cerir-i Taberi

Camiul Beyan an Tevilil Kuran

310

İbn Cerir-i Taberi (Türkçe)

Camiul Beyan an Tevilil Kuran

311

Zeccac

Meani el Kuran

322

Asfahani (Ebi Muslim-)

Tefsir Ebi Muslim Asfahani

327

İbn Ebi Hatim

Tefsirul Kuranil Azim

338

Nuhas

Meani el Kuran

375

Semerkandi (Ebul Leys es-)

Bahrul Ulum

399

İbn Ebi Zemenin

Tefsirul Kuranil Azim

4.Yüzyıl

428

Salebi (Ebu İshak es-)

El Keşf vel Beyan

437

Mekki Kaysi

El Hidaye ila Bulug en Nihaye

450

Maverdi

En Nuket vel Uyun

468

Neysaburi (Ahmet el Vahidi-)

El Vasit fi Tefsir el Kuran el Mecid

468

Vahidi (Ahmet Bin Muhammed-)

Et Tefsir ul Basid

468

Vahidi (Türkçe)

El Veciz fi Tefsiril Kitabil Aziz

5.Yüzyıl

516

Beğavi

Mealimu et Tenzil

538

Zemahşeri

El Keşşaf an Hakaik

546

İbn Atiyye (Endelusi)

El Muharrarul Veciz fi Tef. Kitabil Aziz

597

İbn ül Cevzi (Ebul Ferec-)

Zadul Musir fi İlmit Tefsir

6.Yüzyıl

604

Fahreddin Razi

Mefatih el Gayb

604

Fahreddin Razi (Türkçe)

Mefatih el Gayb

638

İbn Arabi (Türkçe)

Tefsiri Kebir Tevilat

671

Kurtubi

El Camiul Ahkamul Kuran

671

Kurtubi (Türkçe)

El Camiul Ahkamul Kuran

691

Beydavi

Envarut Tenzil ve Esrarut Tevil

7.Yüzyıl

701

Nesefi

Medarik et Tenzil

741

İbn Cüzey el Kelbi

Et Teshil li Ulumit Tenzil

745

Endelusi (Ebu Hayyan el-)

Bahrul Muhit

751

İbn Kayyim El Cevziyye

Tefsiril Kuranil Kerim

774

İbn Kesir

Tefsirul Kuranil Azim

774

İbn Kesir (Türkçe)

Tefsirul Kuranil Azim

8.Yüzyıl

875

Sealebi Maliki (Ebi Zeyd-)

Bil Cevahirul Hisan fi Tefsiril Kuran

880

İbn Adi ed Dimeşki

El Bab Fi Ulum el Kitab

10.Yüzyıl Sonrası(Miladi)

1505

Suyuti (Celaleddin-)

Ed Dürrü'l Mensur

1505

Celaleddin-Suyuti & Mahalli

Tefsirul Celaleyn

1574

Ebus Suud

İrşad Akl Selim

1834

Şevkani

Fethul Kadir

1888

İzzet Derveze (Türkçe)

Tefsirul Hadis

1914

Kasımi (Cemaleddin-)

Mehâsin'ut Te'vil

1942

Elmalılı Hamdi Yazır

Hak Dini Kuran Dili

1942

Elmalılı Hamdi Yazır (Osmanlıca)

Hak Dini Kuran Dili

1947

Muhammed Reşit Rıza

Tefsir ul Menar

1966

Seyyid Kutup (Türkçe)

Fi Zilali Kuran

1973

İbn Aşur

Et-Tahrîr ve't-tenvîr

1979

Mevdudi (Türkçe)

Tefhimul Kuran

1998

Aişe Abdurrahman

Tefsirul Beyani lil Kuran el Kerim

2009

Kurul

Tefsir el Müyesser

 

Sabuni (Türkçe)

Safvetü’t-Tefasir

 

 

Esbab-ı Nuzul

 

 

 

   

Okul Zil Programı

yilsoftzil

9786059223690
logo5

Esma-ül Hüsna

Ziyaretçi İstatistikleri

Bugün1
Dün444
Bu hafta2696
Bu ay22578
Hepsi914336